kavala365.gr
ΚΑΒΑΛΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κοινοποίηση

Ο Δήμος Καβάλας επιδιώκει την ενεργειακή αυτονομία και αυτάρκεια του, μέσου του ενεργειακού-εικονικού συμψηφισμού (net-virtual metering) του συνόλου της καταναλισκόμενης ενέργειας των δημοτικών παροχών ηλεκτρικής ενέργειας με την παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 8.861 KWp υψηλής ενεργειακής απόδοσης και σύγχρονων προδιαγραφών, καλύπτοντας το σύνολο των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει σήμερα ο Δήμος. Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί σε δημοτική έκταση πλήρως συμβατή με τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις), είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη (υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) και έχει αποκτήσει ενεργειακό χώρο στο δίκτυο της μέσης τάσης μέσω της αποδοχής των όρων σύνδεσης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Η υλοποίηση αυτού του έργου θα επιφέρει σημαντική έγχυση πράσινης ενέργειας για την κάλυψη σχεδόν του συνόλου των ενεργειακών αναγκών του Δήμου Καβάλας, επομένως θα οδηγήσει σε ένα πρώτο βήμα ανθρακικής μετάβασης αναφορικά με το τρέχον status το οποίο έχει υψηλό κόστος λειτουργίας και περιβαλλοντικά επιβαρύνει το Δήμο. Επιπροσθέτως, η ενεργειακή αυτονομία και αυτάρκεια του Δήμου Καβάλας θα επιφέρει σημαντική μείωση (92%) του κόστους ενέργειας του Δήμου, ενώ επιπλέον θα είναι προστατευμένος σε πιθανές διακυμάνσεις και κρίσεις στην αγορά Ενέργειας.

Προτείνεται η επιλογή της χρηματοδότησης της επένδυσης μέσω του δανεισμού από αναγνωρισμένο πιστωτικό
ίδρυμα. Συνεπώς το έργο προτείνεται να χρηματοδοτηθεί μέσω δανειακής σύμβασης και το σύνολο κεφαλαίων και τόκων να καλύπτεται από την οικονομική εξοικονόμηση, μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού, που θα προκύπτει από τη λειτουργία των εν λόγω Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 8.861 KWp.

Η αιτιολόγηση της λήψης δανείου έχει ως εξής:

– Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει την εμπειρία – ικανότητα – επάρκεια να διαχειριστεί την υλοποίηση του έργου και διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για αυτό.
– Η υποδομή του Δικτύου μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή είναι σε ικανοποιητική
κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη και την αναβάθμιση που θα επιτευχθεί με την διέλευση αποκλειστικής γραμμής
που θα συνδέσει τα φωτοβολταϊκά πάρκα με τον υποσταθμό μέσης τάσης, οι τεχνικές μελέτες και οι μελέτες
χωροθέτησης των Φ/Β πάρκων και των υποσταθμών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών έχουν εγκριθεί
από το ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένο που αποδεικνύει ακόμα περισσότερο την επάρκεια της Τεχνικής Υπηρεσίας.
– Η επένδυση έχει ενδεικτικό κόστος κτήσης 10.450.000,00 €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και αφορά την
υλοποίηση του συνόλου των Φ/Β πάρκων συνολικής ισχύος 8.861 KWp. Στο σχεδιασμό του έργου θα προβλεφθεί σύστημα SCADA περιλαμβανομένου Συστήματος Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Ενέργειας με real time παρακολούθηση καταναλισκόμενης – παραγόμενης ενέργειας που θα βοηθήσει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στον πληρέστερο έλεγχο της λειτουργίας του Συστήματος και στον έλεγχο/πρόβλεψη της εξοικονόμησης
ενέργειας. Η όποια τεχνική βοήθεια απαιτηθεί μπορεί να ζητηθεί από τον ιδιωτικό τομέα με ελάχιστο κόστος και
με σκοπό να έχει ο Δήμος σύντομα την μέγιστη δυνατή αυτοτέλεια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε:

 Αν υπάρχει ενδιαφέρον από τον οργανισμό σας για την χρηματοδότηση του έργου, δηλαδή την έγκριση και
εκταμίευση δανείου για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας, ο οποίος προτίθεται να δημοπρατήσει το έργο
συνολικά ως ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό.
 Τους όρους που θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση της ανωτέρω αναφερόμενης δανειακής σύμβασης, η
οποία θα αποπληρωθεί είτε από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Δήμος, είτε από εξειδικευμένες
επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) είτε ακόμη και από συνδυασμό των
παραπάνω.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις σχετικές Μελέτες που έχουν εκπονηθεί αναφορικά με τα Φ/Β πάρκα
συνολικής ισχύος 8.861 KWp, με βάση τις οποίες ζητούμε από εσάς να μας γνωστοποιήσετε το αν υπάρχει
ενδιαφέρον από τον Οργανισμό σας.

Με δεδομένο ότι ο Δήμος Καβάλας είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην ανάληψη δράσεων για την υλοποίησης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, παρακαλούμε όπως εντός αποκλειστικής ημερομηνίας 15 ημερών μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας.

Ο Δήμαρχος Καβάλας

Θεόδωρος Χ. Μουριάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θάσος: Ξαναδίνουν “ζωή” στους αργαλειούς

Γιατί οι ΗΠΑ δίνουν F-35 στην Ελλάδα και F-16 στην Τουρκία

Καβάλα-Σύλλογος Ξιφασκίας: Μία αθλητική πρόκληση για μικρά παιδιά